Menu

Algemene leveringsvoorwaarden

TOEPASSELIJKHEID

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
“Vino Grigio te Bloemendaal”
“Opdrachtgever”: De afnemer van zaken en/of diensten van Vino Grigio.
“Overeenkomst”: Elke schriftelijke, mondelinge of elektronische overeenkomst, die tussen Vino Grigio en de Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging en/of aanvulling dienaangaande alsmede alle handelingen ter voorbereiding en uitvoering.
“Order”: Elke opdracht van de Opdrachtgever.
“Producten”: Het onderwerp van één of meerder Overeenkomsten.
“Consument”: De natuurlijk persoon die uitsluitend voor niet professioneel gebruik / privé gebruik zaken en/of diensten van Vino Grigio afneemt.
1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Vino Grigio, alsmede op de tussen Vino Grigio en de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die Overeenkomst betrokken partijen en ongeacht de plaats waar die Overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.
1.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Vino Grigio en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen Vino Grigio en de Opdrachtgever. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van de Algemene Voorwaarden aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn indien de Opdrachtgever de (online) Order bevestigd/verstuurd.
1.5 Indien (een) bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden nietig is / zijn, of vernietigd wordt / worden, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Vino Grigio en Opdrachtgever in overleg treden ten einde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk
het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

AANBOD EN OVEREENKOMST

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Vino Grigio, zowel schriftelijk als mondeling, zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod of vrijblijvende offerte door de Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Vino Grigio het recht dit aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.2 Een aanbieding van Vino Grigio bindt haar niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order. Aan de aanbiedingen op de internetsite, schriftelijke of mondelinge aanbiedingen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.3 Het uitbrengen van een al dan niet met offerte en/of rapport aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht niet tot het sluiten van een Overeenkomst met de Opdrachtgever.
2.4 Een Overeenkomst komt tot stand tussen Vino Grigio en de Opdrachtgever:
Indien Vino Grigio een Order uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail aanvaardt of indien Vino Grigio zonder nadere kennisgeving aan de Opdrachtgever overgaat tot het uitvoeren van de Order.
In geval van opdracht door de Opdrachtgever zonder voorafgaande aanbieding of offerte van Vino Grigio, wanneer Vino Grigio de opdracht binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk bevestigt c.q. daaraan daadwerkelijk uitvoering geeft.
2.5 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. die in prijslijsten, aanbiedingen of offertes zijn aangegeven, gelden slechts bij benadering. Geringe afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding, ontbinding of andere aanspraken voor de Opdrachtgever.

PRIJZEN / TARIEVEN EN BETALING

3.1 Alle prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud en slechts geldig binnen de looptijd van een actie.
3.2 Alle prijzen zijn in Euro’s en zijn inclusief B.T.W., 75 cl. tenzij anders vermeld, en exclusief eventuele verpakkingskosten en verzendkosten.
3.3 Vino Grigio behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen.
3.4 Bij aankopen door de Opdrachtgever waarbij een betaling aan Vino Grigio dient plaats te vinden, dient deze betaling, direct op het moment van levering van de aankoop aan de Opdrachtgever contant te geschieden, of door overmaking op de bankrekening van Vino Grigio te zijn voldaan voor de levering aan de Opdrachtgever. Ook kan betaling via iDeal, of op factuur in bepaalde gevallen plaatsvinden.
3.5 Indien de Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, heeft Vino Grigio het recht vanaf de vervaldatum van de betalingstermijn een marktconforme rente van tenminste 1% per maand aan de Opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend, onverminderd de verder aan Vino Grigio toekomende rechten ter zake.
3.6 Alle buitengerechtelijke incassokosten, die door Vino Grigio worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever te bewerkstelligen, komen ten laste van de Opdrachtgever.
3.7 Verrekening is niet toegestaan, tenzij Vino Grigio de tegenvordering gaaf en onvoorwaardelijk heeft erkend en uitdrukkelijk met verrekening instemt.
3.8 De door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van de langst openstaande vordering van Vino Grigio tegen de Opdrachtgever en van alle verschuldigde rente en kosten die met die vordering in verband staan, zelfs al vermeld de Opdrachtgever dat de betreffende betaling een latere vordering betreft.

LEVERING, RISICO EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

4.1 Een eventueel door Vino Grigio vermelde leveringstermijn kan nimmer als een fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding van een leveringstermijn kan nimmer leiden tot schadevergoeding of enige andere actie jegens Vino Grigio, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en behoudens het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Vino Grigio.
4.2 De Opdrachtgever dient alvorens de bestelling in ontvangst te nemen te controleren of de verpakking en het daarop aangebrachte afsluitingsmateriaal beschadigd is. Indien de Opdrachtgever constateert dat er sprake is van een geopende verpakking, beschadigde verpakking of beschadigd en/of hersteld afsluitingsmateriaal dient het pakket te worden geweigerd en dient de Opdrachtgever Vino Grigio zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van het geconstateerde.
4.3 Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp zijn van een Overeenkomst tussen Vino Grigio en de Opdrachtgever, gaat op de Opdrachtgever over op het moment van levering van die zaken aan de Opdrachtgever.
4.4 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders bepaald is, wordt de wijze van transport, verzending en verpakking, e.d. bepaald door Vino Grigio, zonder dat hiervoor enige aansprakelijkheid aanvaardt.
4.5 Vino Grigio zal een leveringstermijn van maximaal 30 dagen overeenkomen. Wanneer de overeengekomen leveringstermijn om welke reden dan ook wordt overschreden dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden en worden eventuele gedane betalingen binnen 14 dagen aan de Opdrachtgever terugbetaald.
4.6 Alle door Vino Grigio geleverde zaken blijven eigendom van Vino Grigio of diens toeleveranciers totdat het verschuldigde onder de Overeenkomst volledig is betaald met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incassokosten.

ZICHTTERMIJN VOOR CONSUMENTEN

5.1 De Wet Koop op Afstand stelt dat een overeenkomst, gedurende 14 werkdagen (de zichttermijn), door een Consument kan worden herroepen. Vino Grigio biedt een zichttermijn van 14 kalenderdagen. Zakelijke opdrachtgevers zijn uitgesloten van de Wet Koop op Afstand.
5.2 De zichttermijn treedt in na ontvangst van de bestelling en duurt 14 werkdagen. Na het verstrijken van de zichttermijn moet de opdrachtgever de verplichtingen van de Overeenkomst nakomen. Bij Vino Grigio verstrijkt de zichttermijn na 14 kalenderdagen.
5.3 Voor zover niet anders aangegeven, heeft de Consument na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden het recht de Overeenkomst te ontbinden en de bestelling onverwijld na deze termijn te retourneren. Vino Grigio zal binnen de termijn van 14 dagen na ontbinding de consument de reeds betaalde bedragen restitueren of in overleg met de opdrachtgever trachten een gelijkwaardig product te leveren.
5.4 Zaken dienen te allen tijde onbeschadigd en in zoveel mogelijk originele verpakking te worden geretourneerd. Verder mag het product niet geopend worden. Indien de zaken niet aan deze eis voldoen vervalt de aanspraak van de Consument op enige vergoeding of omruilen.
5.5 Vino Grigio aanvaardt retour gezonden zaken wanneer deze zaken aan het door Vino Grigio opgegeven adres zijn geretourneerd. De kosten voor het retourneren van de zaak zijn voor rekening van de Consument. Vino Grigio neemt geen ongefrankeerde zendingen aan.

VERZUIM

6.1 Indien de Opdrachtgever tekort schiet in enige verplichting uit een Overeenkomst met Vino Grigio, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling van de Opdrachtgever, of stilligging, of liquidatie van diens bedrijf wordt de Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn.
6.2 In het geval van een van de in het vorige lid van dit artikel genoemde omstandigheden, is Vino Grigio gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de verder aan Vino Grigio toekomende rechten ter zake, zonder dat in gebreke stelling daartoe vereist is, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
6.3 Indien de Opdrachtgever, buiten de in lid 1 van dit artikel bedoelde nalatigheden, haar noodzakelijke medewerking tot nakoming van een verbintenis door Vino Grigio niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt, is Vino Grigio gerechtigd om, binnen acht dagen nadat de Opdrachtgever daartoe door Vino Grigio in gebreke is gesteld de Overeenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen zonder dat daar rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en onverminderd het recht van Vino Grigio om van de Opdrachtgever vergoeding van geleden verlies en / of gederfde winst te vorderen. Daarnaast zal, indien en zolang de door de Opdrachtgever veroorzaakte verhindering in de nakoming door Vino Grigio voortduurt, door de Opdrachtgever van Vino Grigio geen nakoming kunnen worden gevorderd, terwijl Vino Grigio gerechtigd is van de Opdrachtgever vergoeding van de in redelijkheid gemaakte kosten te verlangen, voortvloeiende uit het in dit artikellid omschreven gedrag c.q. de nalatigheid van de Opdrachtgever. 

AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Vino Grigio aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door de Opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis van Vino Grigio.
7.2 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden voor zover de schade niet het gevolg is van opzet of grove schuld van Vino Grigio of van leidinggevende ondergeschikten van Vino Grigio. Enige erkenning van schuld door hiertoe niet bevoegde personen of medewerkers, kan Vino Grigio op geen enkele wijze binden.
7.3 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Vino Grigio geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor risico van Vino Grigio in geval van Overmacht.

OVERMACHT

8.1 Indien Vino Grigio door een niet toerekenbare tekortkoming (“Overmacht”) niet aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van de Overeenkomst opgeschort voor de duur van de Overmacht toestand.
8.2 In het geval van een Overmacht toestand dienen beide partijen elkaar hier zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen.
8.3 Indien de Overmacht toestand, anders dan in het geval van (niet)levering, langer dan 3 maanden heeft geduurd, hebben zowel Opdrachtgever als Vino Grigio het recht de Overeenkomst schriftelijk, geheel of gedeeltelijk, te ontbinden voor zover de Overmacht toestand dit rechtvaardigt. In het geval van (niet)levering ontstaat laatstbedoeld recht indien de Overmacht toestand langer dan dertig dagen duurt.
8.4 Onder Overmacht wordt verstaan een tekortkoming die Vino Grigio niet kan worden toegerekend, doordat zij niet te wijten is aan schuld van Vino Grigio, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Vino Grigio komt. Hieronder is in ieder geval begrepen het geval, dat Vino Grigio door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten. Onder Overmacht wordt verder onder meer begrepen:
Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard en onverschillig op welke wijze ontstaan;
Vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van Vino Grigio;
Transportmoeilijkheden of belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar Vino Grigio toe, of van Vino Grigio naar de Opdrachtgever wordt gehinderd of belemmerd.
8.5 In geval van Overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op enige (schade) vergoeding.
8.6 Vino Grigio zal nimmer jegens derden verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van een Overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan Vino Grigio jegens de opdrachtgever zou zijn.

RECLAME

9.1 De opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering van de zaken te onderzoeken of deze aan de Overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten over een door Vino Grigio geleverde zaak, dienen door de Opdrachtgever terstond aan Vino Grigio schriftelijk en gemotiveerd, binnen uiterlijk twee werkdagen na aflevering, per e-mail (info@vinogrigio.nl ), dan wel schriftelijk (Vino Grigio, Bloemendaalseweg 95, 2061 CE Bloemendaal) te worden medegedeeld. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt Vino Grigio geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de Opdrachtgever de zaken in goede orde heeft ontvangen.
9.2 Indien de Opdrachtgever binnen bovengenoemde termijn aantoont dat de zaken niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft Vino Grigio de keuze deze zaken tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe zaken dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
9.3 Indien de Opdrachtgever gebruikerssporen op de aan hem door Vino Grigio geleverde zaken heeft aangebracht, zoals het verbreken van verzegelingen of het openen van niet meer te sluiten verpakkingen, vervalt zijn recht op reclame, tenzij eerst hierdoor het gebrek kon worden geconstateerd.

GARANTIE

10.1 Vino Grigio garandeert dat de door haar geleverde zaken voldoen aan de eisen van de bruikbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de Overeenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.

PRIVACY

Opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben genomen van de Privacy statement van Vino Grigio (welke hier https://vinogrigio.nl (mede) toegankelijk is) en in te stemmen
met de daarin beschreven verwerkingen van zijn persoonsgegevens.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENREGELING

12.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen Vino Grigio en de Opdrachtgever ontstaan uit deze Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Haarlem. Vino Grigio behoudt evenwel het recht vorderingen, al dan niet gelijktijdig, aanhangig te maken tegen de Opdrachtgever bij andere bevoegde rechterlijke instanties.
12.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomsten gesloten na 1 januari 2020
Vino Grigio, Bloemendaalseweg 95, 2061 CE Bloemendaal, 06-26140451, info@vinogrigio.nl
IBAN;         NL 73 RABO 0334 4391 24
BTW Nr;     NL1864 55 215 B03
K.v.K. Nr;   673 627 61